Matej Grožaj

SWIMMATT

Osobný tréner

Z-Health Practitioner

Bratislava

V detstve som sa venoval intenzívne streetbalu a plávaniu. Kľúčový prvok spočíval v inšpirácii, ktorú som vyhľadával počas sledovania zápasov technicky vyspelých hráčov streetbalu a sledovaním plavcov na plaveckých súťažiach. Fascinovala ma schopnosť pohybu ľudského tela na súši aj vo vode, ako aj komplexnosť pohybu s loptou. Nevedome som si budoval predstavivosť o pohybe, vďaka čomu som si dokázal premietať techniky, ktoré som sa chcel naučiť.

Moja cesta za porozumením pohybu ľudského tela bola neskôr spätá s osvojovaním si technik z ďalších športov ako in-line korčuľovanie, tance, bojové umenia a so štúdiom trénerstva na FTVŠ (Univerzita Komenského Bratislava).

V súčasnosti moje tréningové metódy obohacujem absolvovaním špecializovaných školení z oblasti trénerstva, fyzioterapie a neuroanatómie (pozri Vzdelanie). Výraznému posunu vpred vďačím taktiež štúdiu filozofie pohybu východného systému, ako aj poznávaniu funkcie ľudského mozgu. 

Kombináciou štúdia a experimentovaním v praxi budujem jednoduché efektívne tréningové postupy pre všetky kategórie športovcov.

Dôležitou súčasťou mojej práce je pozorovanie a schopnosť vyhľadať jedinečný neuronálny profil konkrétneho klienta - športovca/kyne, ktorého prejavom bude manifestácia ladnosti, jemnosti a dravosti pohybu ľudského tela.

Tréningy upravujem podľa individuálnych potrieb, a to tak aby zohľadnili aktuálnu fyzickú kondíciu aj psychické nastavenie klienta na tréningu. Učím spoznaniu a porozumeniu vlastného tela a zároveň predstavivosti o možnostiach jeho pohybu.

In my childhood I devoted myself to intense streetball and swimming. The key element was the inspiration I was looking for while watching matches of technically advanced streetball players and watching swimmers at swimming competitions. I was fascinated by the ability to move the human body on land and in the water, as well as the complexity of movement with the ball. I unconsciously built up the imagination of movement, which allowed me to project techniques that I wanted to learn.

My journey to understanding the movement of the human body was later tied to acquiring techniques from other sports such as inline skating, dancing, martial arts and to education at Faculty of Physical Education and Sports (Comenius University in Bratislava).

Currently I enrich my training methods by attending specialized training in the field of physical coaching, physiotherapy and neuroanatomy (see Education). The study of the eastern philosophy of movement as well as the knowledge of human brain function is also a major step forward.

By combining study and experimentation in practice, I build simple effective training procedures for all categories of athletes.

An important part of my work is the observation and ability to find a unique neuronal profile of a particular client - an athlete, which will manifest grace, gentleness and ferocity of the human body movement.

I adjust the trainings according to individual needs, so that they take into account the current physical condition and mental setting of the client on the training. I teach getting to know and understand own body as well as imagination about the possibilities of its movement.